Trang Chủ


HOẠT ĐỘNG HÀNG TUẦN

Thời gian

Thưởng

Thứ 2

20h00 Tại NPC Khu Vực Bang Phượng Tường

(221/218)

BOSS HỎA KỲ LẦN

Thưởng Cứng

Ngựa: Linh Hồn Kỳ Lân Không Khóa Vĩnh Viển

Thưởng RanDom

Huyền Tinh 6 7 8

Bí Kíp Đồng Hành ĐB

Hòa Thị Ngọc random 0 - 10

Thứ 3

Loạn Chiến

Báo Danh Tại Npc Trưởng Môn Phái

19h30 Báo Danh 20h00 Đánh

LOẠN CHIÊN

LỆNH BÀI THI ĐẤU MÔN PHÁI CÓ THỂ ĐỔI ĐỒNG Ở LỄ QUAN

Top 1: 150 Vạn Đồng, Ngựa Loạn Chiến Không Khóa (Đeo Vào Vẫn Không Khóa), 50v Đồng Khóa, 50 Vạn Bạc Khóa

Top 2: 100 Vạn Đồng, 50v Đồng Khóa, 50 Vạn Bạc Khóa

Top 3: 90 Vạn Đồng, 50v Đồng Khóa, 50 Vạn Bạc Khóa

Top 4: 50 Vạn Đồng, 50v Đồng Khóa, 50 Vạn Bạc Khóa

Top 5-7: 30 Vạn Đồng, 50v Đồng Khóa, 50 Vạn Bạc Khóa

Top 8-16: 20 Vạn Đồng, 50v Đồng Khóa, 50 Vạn Bạc Khóa

Thứ 4

20h10 Tại NPC Khu Vực Bang Phượng Tường

(221/218)

4 BOSS CỔ LONG

Thưởng Cứng

2 Bí Tịch âm, 1 Bí Tịch Dương

Thưởng RanDom

Huyền Tinh 5 6 7

Bí Kíp Đồng Hành ĐB

Hòa Thị Ngọc random 0 - 10

Thứ 5

20h00 Tại NPC Khu Vực Bang Phượng Tường

(221/218)

BOSS HẮC KỲ LẦN

Thưởng RanDom

Huyền Tinh 6 7 8

Bí Kíp Đồng Hành ĐB

Hòa Thị Ngọc random 0 - 10

Thứ 6

 

19h30 Tuyên Chiến, 20H00 Đánh 21h Kết Thúc

TRANH ĐOẠT

Rương Tranh Đoạt Mở Random

40-50 Ngũ Hành Hồn Thạch

Thưởng Khi Tham Gia

5000 Ngũ Hành Hồn Thạch

Thứ 7

Bang Chủ Báo Danh 19h50 - 20h00 Đánh

20h30 Thành Chủ Xuất Hiện

20h50 Kết Thúc

(Chiến Thằng Tính Theo Tổng Điểm)

CÔNG THÀNH CHIẾN

Giết Địch Nhận 1 Điểm Tích Lũy Bang Hội

Hạ Gục Trụ Nhận 30 Điểm Tích Lũy Bang Hội

20h30 Giết Chết Thành Chủ Nhận 300Van Đồng

BANG CHỦ TOP 1: 300 Vạn Đồng - 250 Tiền Du Long

Thành Viên TOP 1: 3 Vạn Đồng - 250 Tiền Du Long

Bang Chủ Và Thành Viên Top 2 - 4: 2 Vạn Đồng - 200 Tiền Du Long

CN

19h30 Tuyên Chiến, 20H00 Đánh 21h Kết Thúc

TRANH ĐOẠT

Rương Tranh Đoạt Mở Random

40-50 Ngũ Hành Hồn Thạch

Thưởng Khi Tham Gia

5000 Ngũ Hành Hồn Thạch